Algemene voorwaarden VSS Technisch Adviesbureau B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. VSS: VSS Technisch Adviesbureau B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Bizetplantsoen 43, 5049AJ te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82826234.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie VSS een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: VSS en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan VSS zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden en/of de levering van Producten.
 6. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens VSS te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, het ontwerpen en tekenen van technische installaties, advisering daaromtrent, alsook het installeren van dergelijke installaties.
 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens VSS te leveren zaken, zoals installaties en onderdelen/ componenten daarvan, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van Werkzaamheden door of namens VSS worden geïnstalleerd of anderszins verwerkt.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VSS en iedere Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door VSS worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van VSS tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van VSS kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door VSS worden herroepen.
 2. Aan een aanbod van VSS dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van VSS dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van VSS, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VSS anders aangeeft.
 4. Indien VSS de Wederpartij, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Wederpartij ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | PRIJSVORMING EN MEERWERK

 1. Alle door VSS vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 2. Indien en voor zover de prijs en/of eventuele bijkomende kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, zoals in geval van een regieprijs, worden de daadwerkelijk door of namens VSS gewerkte uren c.q. gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Wederpartij doorberekend.
 3. De Overeenkomst omvat uitsluitend die door of namens VSS te verrichten prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Eventueel meerwerk wordt uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen overeengekomen.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. VSS is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. VSS is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem ingeschakelde derden.
 2. Onder geen beding aanvaardt VSS enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van VSS is gebeurd.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die VSS bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan VSS, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van VSS, zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe VSS zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van VSS treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij VSS Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en VSS na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van VSS biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ & UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De Wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door VSS aangewezen wijze, aan VSS te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan VSS verstrekte informatie.
 2. Voorts dient de Wederpartij VSS steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Wederpartij is bovendien gehouden VSS zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 3. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. Voorts dient de Wederpartij, voor zover gelet op de aard van de Werkzaamheden relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht vrij is van obstakels en aldaar geen werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met (kennelijke) instemming van VSS;
 • de Werkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
 • de door VSS tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de normale werkuren;
 • voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen kunnen zijn apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te verwerken Producten;
 • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken;
 • de door VSS tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
 • alle in redelijkheid van de Wederpartij te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd.
 1. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is VSS, onverminderd het bepaalde in artikel 13, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de eventuele daaruit voortvloeiende schade en/of kosten door te berekenen aan de Wederpartij.

ARTIKEL 8. | LOSSE VERKOOP VAN PRODUCTEN

 1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze in het kader van dezelfde Overeenkomst en in verband met de uitvoering van Werkzaamheden worden verwerkt.
 2. Levering van de Producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging geschiedt levering op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van VSS in artikel 6.2, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.
 5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is VSS, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.
 6. Indien VSS bij toepassing van lid 5 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Wederpartij haar afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Wederpartij indien opslag op locatie van VSS geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door VSS vastgesteld.

ARTIKEL 9. | OPLEVERING VAN WERKZAAMHEDEN EN KLACHTEN

 1. Op het moment dat door of namens VSS aan de Wederpartij wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Wederpartij direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.
 2. Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.
 3. Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Wederpartij.
 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Wederpartij redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.
 5. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij VSS te worden ingediend.
 6. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid bij de oplevering door de Wederpartij uitdrukkelijk is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Wederpartij ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor VSS uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 7. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling aan VSS bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 8. In geval van een consumentenkoop waarbij Producten in het kader van dezelfde Overeenkomst door VSS worden geïnstalleerd of anderszins verwerkt, prevaleert het bepaalde in artikel 10.2 boven het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK EN KLACHTEN TEN AANZIEN VAN PRODUCTEN

 1. In geval de Overeenkomst slechts voorziet in losse verkoop van Producten, zoals bedoeld in artikel 8, dient de Wederpartij op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan VSS en dient zij de inontvangstname van de Producten achterwege te laten, tenzij door de Wederpartij een Schriftelijk voorbehoud bij de inontvangstname is gemaakt. In geval van ten tijde van de levering voor de Wederpartij redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de Wederpartij daarvan binnen vijf dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk mededeling te doen aan VSS.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan VSS.
 3. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid bij de (op)levering door de Wederpartij uitdrukkelijk is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Wederpartij ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor VSS uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling aan VSS bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 11. | GARANTIE EN CONFORMITEIT TEN AANZIEN VAN PRODUCTEN

 1. De Wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen (fabrieks)garantie, met dien verstande dat een door VSS, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens VSS kunnen doen gelden (conformiteit).
 2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventueel toepasselijke garantie (waaronder een aanspraak op basis van non-conformiteit mede begrepen) in elk geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan VSS of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege VSS, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen door de Wederpartij zelf of in haar opdracht door een derde (waaronder mede begrepen reparaties) die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van VSS zijn uitgevoerd.
 3. De Wederpartij kan uitsluitend een beroep doen op eventuele garantie of non-conformiteit indien de Wederpartij haar betalingsverplichtingen jegens VSS volledig is nagekomen.
 4. In geval een Consument een geldig beroep doet op non-conformiteit, zal VSS zorgdragen voor herstel of vervanging van het betreffende Product zonder dat daarvoor kosten aan de Consument in rekening worden gebracht. In geval een niet-consument een geldig beroep doet op garantie, zal VSS eveneens zorgdragen voor herstel of vervanging van het betreffende Product, doch is hij gerechtigd de kosten van de daarmee gepaard gaande arbeid aan de Wederpartij in rekening te brengen volgens de gebruikelijke daarvoor door VSS gehanteerde tarieven.
 5. In geval van een geldig beroep op eventuele garantie of non-conformiteit, zal de Wederpartij VSS alle medewerking verlenen om hem in staat te stellen zijn garantieverplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. VSS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop VSS geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen, ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, defecten aan machines of installaties, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien VSS bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is VSS gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. VSS is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst VSS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door VSS in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is VSS gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door VSS uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die VSS ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien VSS de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is VSS gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of gefaseerde betaling van de Wederpartij te vorderen, met dien verstande dat VSS een Consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 2. VSS is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens VSS is nagekomen.
 3. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door VSS op de betreffende factuur vermelde termijn. VSS hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.
 4. VSS is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 5. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van VSS, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 9 en 10, is VSS na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden in de door Wederpartij verlangde werkwijzen of constructies dan wel verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan VSS kan worden toegerekend.
 3. VSS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. VSS is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van VSS in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VSS aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VSS toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht VSS ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft VSS te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient VSS hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van VSS ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van VSS is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van VSS betrekking heeft. In geval herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van VSS beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van VSS betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van VSS nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door VSS afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van VSS dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens VSS bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 5. De Wederpartij vrijwaart VSS van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan VSS toerekenbaar is. Indien VSS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden VSS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is VSS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VSS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door VSS geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij alle (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht VSS hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan VSS of de door VSS aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. VSS is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 5. Indien VSS geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan VSS te verpanden.
 6. Als de Wederpartij, nadat de Producten door VSS aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. VSS behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door VSS geleverde ontwerpen en tekeningen, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten etc. blijft bij VSS rusten. Deze goederen mogen door de Wederpartij uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van VSS.
 2. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft VSS het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van VSS aangewezen om van geschillen kennis te nemen.